Wspólnoty: Gwarancja Bankowa

Wspólnoty: Gwarancja Bankowa


Wspólnoty: Gwarancja Bankowa
Gwarancja Bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, a także znacznie ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Jest samodzielnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Cechy Gwarancji :

- pewne zabezpieczenie zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych krajowych i zagranicznych,

- zobowiązanie gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem Gwarancji Bankowej,

- podnosi wiarygodność zleceniodawcy w ocenie jego partnera handlowego,

- brak konieczności blokowania własnych środków gotówkowych,

- to sprawny instrument egzekwowania swoich należności.Opublikowano: 10-12-2012r. | « wstecz