Osoby Fizyczne: Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom


Osoby Fizyczne: Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom
Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom.

Korzyści:

- Finansowanie do 80% wartości nieruchomości,

- szeroki zakres kredytowania,

- okres kredytowania od 5 do 20 lat,

- waluta PLN,

- system rat stałych lub malejących,

- szybka decyzja kredytowa,

- indywidualne podejście do Klienta,

- raz w roku Wakacje kredytowe.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Oddziałach Banku.

Wnioskodawca:

- Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

- Wiek Kredytobiorcy na koniec okresu kredytowania nie może przekraczać 70 lat.

Cel kredytowania:

- zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,

- zakup działki budowlanej,

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania,

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego,

- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

- spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego.

Okres kredytowania:

- od 1 roku do 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej,

- od 5 do 20 lat pozostałe cele kredytowania,

Oprocentowanie:

- oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na 3 miesięcznej stawce WIBOR i marży Banku,

- do momentu dostarczenia do Banku prawomocnego odpisu z księgi wieczystej o ustanowieniu hipoteki marża banku zostaje podniesiona o 1 %.

Sposób spłaty:

- spłata może następować w systemie rat równych lub malejących.

Wymagany wkład własny: tylko 20 %

- kredyt do 80 % wartości nieruchomości .

Zabezpieczenie:

- hipoteka na kredytowanej nieruchomości,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,

- zabezpieczenie przejściowe - do momentu dostarczenia do Banku prawomocnego odpisu z księgi wieczystej o ustanowieniu hipoteki w postaci: poręczenie cywilne, kaucja pieniężna, blokada środków na rachunku.

Dodatkowo: wakacje kredytowe.


REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,34 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 152 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,72 % w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,00 %, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 655,07 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 80.021,93 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 72 042,93 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.040,00 PLN. Koszt ustanowienia
i wykreślenia hipoteki: 300,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN oraz ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu 4.620,00 PLN za cały okres kredytowania.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 232.021,93 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

                   Raty kredytu spłacane są w częstotliwości miesięcznej.

                   Równa rata miesięczna: 655,07 PLN

                   Przy założeniu z przykładu reprezentatywnego, że:

                   - całkowita kwota kredytu: 152 000 PLN (bez kredytowanych kosztów);

                   - okres kredytowania: 240 miesięcy;

                   - wkład własny: 20% wartości nieruchomości;

                  - oprocentowanie kredytu: [ 4,72 ] % w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,00%

Wniosek o produkty hipoteczne.

Wniosek o podwyższenie kwoty/prolongatę terminu spłaty kredytu.

Wzór kosztorysu.

Wzór kosztorysu dotyczącego remontu.

Karta kontroli inwestycji.

Informacje o poręczycielach.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela.

Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z emerytury renty.

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań.

Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z działalności gospodarczej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu.

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Regulamin kredytu hipotecznego.

Oprocentowanie i opłaty.


Druki dokumentów związanych z ubezpieczeniem na życie
:

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Życie Komfort".
Karta produktu "Życie Komfort".
Wniosek o zwrot składki.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia "Życie Komfort"

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach TU Europa S.A oraz TU na Życie Europa S.A.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Życie jest Najważniejsze".

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Praca też jest Ważna".

Karta Produktu "Życie jest Najważniejsze".

Karta Produktu "Praca też jest Ważna".

Wniosek o wypłatę świadczenia "Życie jest Najważniejsze".

Wniosek o wypłatę świadczenia "Praca też jest Ważna".

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia "Życie jest Najważniejsze"

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia "Praca też jest Ważna".Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz