Informacja dla klientów Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dotycząca trybu wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji.

Informujemy, iż tryb wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji klientów Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu przebiega zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

 1.  Miejsce i forma złożenia reklamacji:

Klient ma możliwość złożenia reklamacji:

1)    w formie:

a)    pisemnej –  osobiście, w siedzibie Banku, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawa pocztowe (Dz.U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;

b)    ustnej – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce organizacyjnej Banku;

c)    elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: centrala@banklbs.pl,

2)  w każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta,

3)  za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście,

4)   przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, a klient został o tym poinformowany na etapie zawarcia umowy.

2.  Możliwość skorzystania z pomocy innych instytucji:

Klient ma możliwość skorzystania z pomocy instytucji mediacji lub sądu polubownego, bądź innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, w tym m.in.:

1)  Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, pod której nadzór Bank podlega,

2)  organizacji konsumenckich (Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów, UOKiK itp.),

3)  arbitra bankowego. 

3.  Termin składania reklamacji:

Klient powinien, z uwagi na możliwość rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

4.  Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:

Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy z uwagi na złożonośćsprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje klienta o:

1)     wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2)     wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3)   określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

5.  Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

1.  Bank udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym w szczególności pocztą elektroniczną.

2.  Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, Bank może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

6.  Możliwość złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację:

Klient ma możliwość złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację poprzez:

a)    odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;

b)    skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich;

c)    wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

d)  wystąpienia z powództwem przeciwko Łużyckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Lubaniu do Sądu Rejonowego w Lubaniu lub Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w zależności od wartości dochodzonego roszczenia..


Do pobrania:

- Formularz zgłoszenia reklamacji
- Informacja dla klientów o możliwości złożenia reklamacji