Ład korporacyjny i ład wewnętrzny

Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjęte uchwała Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z 22 lipca 2014 r. (Dz.Urz. KNF z 2014 poz. 17).

Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku ustalił przepisy zasad ładu korporacyjnego, które nie są stosowane w Banku.

Rada Nadzorcza Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Uchwałą nr 52/R/2024 z dnia 23-04-2024r. zaakceptowała wskazane przez Zarząd Banku odstępstwa od stosowania ZŁK w 2024 roku. 

Informację o zasadach nie stosowanych w Banku zwiera Oświadczenie o odstępstwach w zakresie stosowania przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Zasady zarządzania Ładem Korporacyjnym reguluje Polityka zgodności dotycząca zasad zarządzania ładem korporacyjnym w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu (Wyciąg z polityki zgodności)

Zasady zarządzania ryzykiem Konfliktu interesów reguluje Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu (link do dokumentu).

Struktura organizacyjna ŁBS w Lubaniu

Struktura organizacyjna

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu

Zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego kontrolę wdrożenia i przestrzegania niecniejszych zasad przeprowadza Rada Nadzorcza Banku.

27/04/2023
08/04/2022
ocena za 2021
30/04/2021
ocena za 2020
08/06/2020
ocena za 2019
19/03/2019
ocena za 2018
12/03/2018
ocena za 2017
01/03/2017
ocena za 2016