Jak zostać udziałowcem banku?

Zgodnie z postanowieniami Statutu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu członkiem ŁBS w Lubaniu może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,  a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


O przyjęciu w poczet członków ŁBS w Lubaniu decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.


Przyjęty Członek ŁBS w Lubaniu jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 500,00 zł (słownie złotych: pięćset).


Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/. Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.


Prawa i obowiązki Członka Banku określa Statut Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Ocena 3 (4 Głosy)